Å investere i teamutvikling kan være avgjørende for vekst og utvikling i bedriftene. 

Vet du hvordan du kan utvikle teamet ditt til å bli velfungerende? Ønsker du en felles metodikk for utvikling av team i din organisasjon?

For at team skal bli høyt presterende kreves det innsikt og investering i utvikling av teamprosessene. Vi ser at mange selskaper satser mye på lederutvikling, men ikke like mye på teamutvikling. Her er det mye å hente!

Gjennom bruk av Group Development Questionnaire (GDQ) kartlegges teamets modenhet, styrker og utviklingsområder. Metoden hjelper team til å prestere optimalt. Resultatene handler om teamet som helhet og måler ikke individer. Fokus ligger på teamet felles ansvar for utvikling.

MentalKapital er sertifiserte på GDQ.  GDQ er internasjonalt anerkjent og baserer seg på forskningen til Susan Wheelan om effektiviteten i team. Forskningen er testet på mer enn 12.000 team, og teorien heter Integrated Model of Group Development (IMGD).

I forskningen til Susan Wheelan avdekket hun blant annet at det er flere overlevende på akuttmottak der teamene scoret høyt på samarbeidsproduktivitet, i motsetning til de som skåret lavt på disse parameterne. Team innen tjenestesektoren hadde mer fornøyde kunder. De produserer mer varer innen industriell sektor og forvalter penger bedre innen finanssektoren. I skolen viser forskningen at elevene presterer bedre på nasjonale prøver. Felles kjennetegn ved disse teamene er fokus på teamets samlede prestasjoner, strukturer som muliggjør, klare roller og felles ansvar for mål og resultater.

MentalKapital er sertifiserte på GDQ.  Gjennom kartlegging avdekkes teams effektivitet og produktivitet, samt at den identifiserer konkret hvilke områder teamet bør jobbe med for å forbedre sitt samarbeid. Prosessen går over ca. seks måneder, og er en kombinasjon av workshops med trening, praktisk erfaring samt at teamet støttes gjennom bruk av digitale læringsplattformer.

———————————————————————–—————————————————–

Dagens organisasjonsstrukturer beveger seg bort fra den mer hierarkiske avdelingsstrukturen og mot det teambaserte. Årsaken er bl.a. behovet for raskere omstilling og endring, økt fleksibilitet og mer prosjektbaserte oppgaver som tar i bruk ressurser på tvers av organisasjonen.

Hvordan rigge og tilrettelegge for at teamene kommer raskt opp å stå og blir velfungerende og produktive?

Gjennom GDQ kartlegging identifiserer vi helt konkrete tiltak som vil løfte teams prestasjonsnivå. Teamet er samlet ansvarlig for utviklingen og definerer selv målsetninger og handlingsplan basert på GDQ som avdekker teamets behov. Utviklingsløpet oppleves engasjerende og utviklende for teamet og den enkelte.

Effekten på programmet er svært god. Det handler i stor grad om at programmet er skreddersydd det enkelte teams utviklingsbehov. Videre er prosessen involverende der eierskapet for utviklingen ligger i selve teamet. En annen viktig faktor er den digitale oppfølgingen mellom samlinger. Der får teamene oppfølging på sine felles mål, her gjør de oppgaver og refleksjoner og sørger for at teamets utvikling har høyt fokus i hverdagen.